Vogels

Familie (orde) Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst Opmerkingen Bron
Zangers Zwartkop Sylvia atricapilla ... 5, 6, 13
Spechten Zwarte specht Dryocopus martius ... 2, 5, 6, 13, 16
Ooievaars Zwarte ooievaar Ciconia nigra ... 2
Mezen Zwarte mees Periparus ater (syn. Parus ater) ... Periparus ater (syn. Parus ater)
Kraaien Zwarte kraai Corvus corone ... Corvus corone
Duiven Zomertortel (tortelduif) Streptopelia turtur kwetsbaar ... 5. 16
zangvogels Zanglijster Turdus philomelos ... 5, 6, 13, 16
Steltlopers Wulp Numenius arquata ... 5, 16
Kwikstaarten Witte kwikstaart Motacilla alba ... 13, 16
Steltlopers Witgat(je) Tringa ochropus overvliegend en in 1969 w... 2, 16
Winterkoningen Winterkoning Troglodytes troglodytes niet bedreigd ... 2, 5, 13, 16
Eenden, ganzen en zwanen Wilde zwaan Cygnus cygnus overvliegend... 16
Eenden, ganzen en zwanen Wilde eend Anas platyrhynchos ... 5, 13, 16
zangvogels Wielewaal Oriolus oriolus kwetsbaar ... 5. 16
Havikachtigen Wespendief Pernis apivorus nee ... 2, 13
Steltlopers Watersnip Gallinago gallinago Opvliegend... 1, 2
Rallen Waterhoen Gallinula chloropus ... 5, 16
Zangers Vuurgoudhaan(tje) Regulus ignicapilla ... 16
Vinken Vink Fringilla coelebs ... 5, 13, 16
Uilen Velduil Asio flammeus ernstig bedreigd ... 16
Leeuweriken Veldleeuwerik Alauda arvensis gevoelig niet aangetroffen in 2013... 5, 13
Duiven Turkse tortel Streptopelia decaocto niet bedreigd (IUCN) ... 5, 13, 16
Zangers Tuinfluiter Sylvia borin ... 5, 6, 13
Valkachtigen Torenvalk Falco tinnunculus In 1969 geregeld foerager... 2, 5, 6, 13, 16
Zangers Tjiftjaf Phylloscopus collybita niet bedreigd ... 5, 6, 13, 16
Eenden, ganzen en zwanen Taigarietgans of Toendrarietgans Anser fabilis of Anser serrirostris overvliegend... 5
Mezen Staartmees Aegithalos caudatus ... 5, 13, 16
Spreeuwem Spreeuw Sturnus vulgaris ... 5, 13, 16
Havikachtigen Sperwer Accipiter nisus ... 2, 5, 6, 13, 16
Valkachtigen Slechtvalk Falco peregrinus ... 16
Vinken Sijs Spinus spinus (Carduelis spinus) ... 5
Havikachtigen Ruigpootbuizerd Buteo lagopus ... 16
zangvogels Roodborsttapuit Saxicola rubicola niet bedreigd ... 2, 6, 7, 13
zangvogels Roodborst Erithacus rubecula over het gehele terrein v... 5, 16
zangvogels Ringmus Passer montanus ... 13
Uilen Rietgors Emberiza schoeniclus ... 2, 5, 13, 16
Uilen Ransuil Asio otus kwetsbaar ... 5, 6, 13, 16
Vinken Putter Carduelis carduelis ... 13
Mezen Pimpelmees Cyanistes caeruleus (syn. Parus caeruleus) ... 2, 5, 6, 13, 16
Eenden, ganzen en zwanen Pijlstaart Anas acuta bedreigd/zeldzaam ... 13
Gorzen Ortolaan Emberiza hortulana ernstig bedreigd ...
Ooievaars Ooievaar Ciconia ciconia ... 2
Kraaien Notenkraker Nucifraga caryocatactes in 1968 waargenomen... 16
Nachtzwaluwen Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus kwetsbaar ... 2, 5, 16
zangvogels Nachtegaal Luscinia megarhynchos kwetsbaar in 1969 gehoord... 16
Spechten Middelste bonte specht Dendrocopos medius 8 juli 2016: bij IVN-inga... Dendrocopos medius
zangvogels Merel Turdus merula ... 5, 13, 16
Rallen Meerkoet Fulica atra ... 5, 13
Mezen Matkop Poecile montanus (syn. Parus montanus) gevoelig ... 5, 6, 13, 16
Fazantachtigen Kwartel Coturnix coturnix Op 11 juni 2016 zingend/b... 1. 2
Mezen Kuifmees Lophophanes cristatus (syn. Parus cristatus) ... 2, 5, 6, 13, 16
Vinken Kruisbek Loxia curvirostra 5 november 2016: pad lang... 2, 5, 13, 16
zangvogels Kramsvogel Turdus pilaris in 1969 's winters i... 16
Fazantachtigen Korhoen Lyrurus tetrix (syn. Tetrao tetrix) ernstig bedreigd ... 16
zangvogels Koperwiek Turdus iliacus ... 5, 16
Mezen Koolmees Parus major ... 5, 13, 16
Eenden, ganzen en zwanen Kolgans Anser albifrons overvliegend... 5, 16
Meeuwen Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus (syn. Larus ridibundus) ... 16
koekoeken Koekoek Cuculus canorus kwetsbaar ... 5, 13, 16
Kneu Linaria cannabina (syn. Carduelis cannabina) gevoelig ... 5, 6, 13, 16
Steltlopers Kleine plevier Charadrius dubius waarnemer Piet Schermerho... 2
Spechten Kleine bonte specht Dendrocopos minor ... 5, 6, 13
klauwieren Klapekster Lanius excubitor ernstig bedreigd winterterritorium... 1, 2, 6, 16
Overigen Kievit Vanellus vanellus ... 16
Kraaien Kauw Corvus monedula (syn. Coloeus monedula) ... 16
IJsvogels IJsvogel Alcedo atthis 1 november 2016: voor de ... 1. 2
Zwaluwen Huiszwaluw Delichon urbicum gevoelig ... 16
zangvogels Huismus Passer domesticus ... 13
Steltlopers Houtsnip Scolopax rusticola ... 5, 6, 13, 16
Duiven Houtduif Columba palumbus ... 5, 13, 16
Duiven Holenduif Columba oenas ... 5, 6, 13
Heggenmussen Heggenmus Prunella modularis ... 5, 13, 16
Havikachtigen Havik Accipiter gentilis In 2013 niet meer aangetr... 5, 6, 13, 16
Steltlopers Grutto Limosa limosa gevoelig overvliegend... 5
zangvogels Grote lijster Turdus viscivorus ... 2, 16
Spechten Grote bonte specht Dendrocopos major ... 2, 5, 6, 13, 16
Vinken Groenling Chloris chloris ... 5, 13, 16
Spechten Groene specht Picus viridis kwetsbaar ... 1, 13, 16
Vliegenvangers Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata gevoelig ... 2, 5, 6
Gorzen Grauwe gors Emberiza calandra ernstig bedreigd ... http://nl.wikipedia.org/wiki/Grauwe_gors
Eenden, ganzen en zwanen Grauwe gans Anser anser ... 2, 13
Kwikstaarten Graspieper Anthus pratensis gevoelig ... 2, 5, 16
Zangers Grasmus Sylvia communis ... 13, 16
Vinken Goudvink Pyrrhula pyrrhula ... 5, 6, 13, 16
Zangers Goudhaan(tje) Regulus regulus niet bedreigd ... 5, 13, 16
Mezen Glanskop Poecile palustris (syn. Parus palustris) ... 2, 5, 6, 13, 16
Nachtzwaluwen Gierzwaluw Apus apus overvliegend, fouragerend... 16
Gele kwikstaart Motacilla flava (syn. Motacilla cinerea) ... 16
zangvogels Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus ... 2, 5, 6, 13, 16
Gorzen Geelgors Emberiza citrinella ... 2, 5, 6, 7, 13, 16
Kraaien (Vlaamse) Gaai Garrulus glandarius Vlaamse gaai of schreeuwe... 5, 13, 16
Vinken Frater Linaria flavirostris (syn. Carduelis flavirostris) ... 16
Zangers Fluiter Phylloscopus sibilatrix ... 1, 5, 13
Zangers Fitis Phylloscopus trochilus zeer talrijk in 1969... 2, 5, 6, 13, 16
Fazantachtigen Fazant Phasianus colchicus in 1969 vaak gehoord... 5, 16
Kraaien Ekster Pica pica ... 2, 13
Spechten Draaihals Jynx torquilla Jynx torquilla ... 1
Dodaars Tachybaptus ruficollis (syn. Podiceps ruficollis In 2013 niet meer aangetr... 2, 13, 16
Havikachtige Buizerd Buteo buteo Niet bedreigd ... 2, 5, 6, 13, 16
Zangers Braamsluiper Sylvia curruca ... 16
Uilen Bosuil Strix aluco ... 5, 6. 13, 16
Valkachtigen Boomvalk Falco subbuteo kwetsbaar ... 2, 5, 6, 16
Kwikstaarten Boompieper Anthus trivialis ... 2, 5, 6, 7, 13, 16
Leeuweriken Boomleeuwerik Lullula arborea ... 2, 5, 6, 7, 13, 16
Boomklevers-Boomkruipers Boomkruiper Certhia brachydactyla ... 5, 13, 16
Boomklevers-Boomkruipers Boomklever Sitta europaea ... 2, 5, 6, 13
Vliegenvangers Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca niet bedreigd ... 5, 6, 13, 16
Steltlopers Bokje Lymnocryptes minimus Niet bedreigd, maar wel z... 1, 2
Zwaluwen Boerenzwaluw Hirundo rustica gevoelig in 1969 de hele zomer bov... 13, 16
Reigers Blauwe reiger Ardea cinerea ... 2, 5, 16
Havikachtige Blauwe kiekendief Circus cyaneus gevoelig Op 8 januari 2016 door Fr... 2. 5
zangvogels Beflijster Turdus torquatus ... 2
Vinken Appelvink Coccothraustes coccothraustes ... 6. 13
Klik hier om de bronnen te zien

Code Afkorting Omschrijving
R 5 TNB Tot nu toe niet bedreigd
R 4 GE Gevoelig
R 3 KW Kwetsbaar
R 2 BE Bedreigd
R 0 Uitgestorven