donderdag 18 juli 2019
Over onze
visie
Lees ons
blog
Werkzaamheden
op de heide

De komende twee jaar wordt het Natuurherstelplan Gorsselse Heide uitgevoerd. In aansluiting op het herstel wordt gestart met het beheer. Over onze uitvoeringsplannen houden we u via onze site op de hoogte.

“Het kraantje wordt dichtgezet” voor het weer vernatten van het gebied"

 

Herstel

Het gebied is de vorige eeuw steeds meer verdroogd. Ook de militaire functie heeft zijn sporen nagelaten. Marke Gorsselse Heide voert het Natuurherstelplan Gorsselse Heide uit. Dit moet leiden tot het weer vernatten van het gebied, het verminderen van verzuring en een meer geleidelijke overgang tussen bos, heide en vennen. Daartoe worden venoevers ontdaan van houtopslag voor het tegengaan van verzuring. Het open karakter van de heide, deels verloren gegaan door verbossing, wordt hersteld met het weghalen van bos. Watergangen aan het uiteinde van de heide worden verondiept of afgesloten. Dit vertraagt de waterafvoer en is wezenlijk voor het herstel van de natte heide. En, om de flora en fauna optimaal tot ontwikkeling te laten komen is een recreatieve zonering noodzakelijk.

Lees meer over herstel


Beheer

Marke Gorsselse Heide werkt aan een gevarieerd beheer: begrazing (schapen en koeien), plaggen en maaien. De diversiteit van soorten die daardoor ontstaat, is ook voor de bezoeker aantrekkelijker. Om die in stand te houden zijn beheerregels nodig.

Lees meer over beheer

 

Het gentiaanblauwtje

Het gentiaanblauwtje is het symbool van de Marke Gorsselse Heide. Er is een symbiose tussen het gentiaanblauwtje, de klokjesgentiaan en mieren. De symbiose staat symbool voor de samenwerking tussen Marke Gorsselse Heide, IJssellandschap en lokale organisaties. De klokjesgentiaan komt nog voor op de Gorsselse Heide. Het gentiaanblauwtje niet meer. Bij een goed herstel van de heide en een goed beheer hopen Marke Gorsselse en Heide IJssellandschap dat het gentiaanblauwtje terugkeert op de heide.

 

Het Gentiaanblauwtje heeft onder andere natte heide als biotoop. Helaas is het aantal plaatsen waar deze vlinder voorkomt vooral in de jaren tachtig sterk gedaald door veranderde omstandigheden in de leefgebieden. Het is het doel van de beide samenwerkende stichtingen om door goed beheer en goede uitvoering van het herstelplan ervoor te zorgen dat het Gentiaanblauwtje weer neerstrijkt op de Gorsselse Heide.

Het Gentiaanblauwtje kent een heel bijzonder en kwetsbaar voortplantingsmechanisme waarbij diverse factoren van belang zijn. Daarbij vindt er een sterke symbiose plaats tussen de vlinder, de plant (de klokjesgentiaan) en de mier. Het verhaal over de levencyclus van de vlinder staat symbool voor de samenwerking tussen de stichtingen.Het Gentiaanblauwtje legt haar eitjes op de gesloten bloemknoppen van de Klokjesgentiaan, die al wel goed vertegenwoordigd is op de Gorsselse Heide. Ze zet ongeveer zeven eitjes per bloemknop af, waarvan er slechts twee tot drie rupsen het vierde rupsstadium halen. Na 10 dagen kruipt het rupsje uit het eitje en eet zich een weg naar de zachte bloemdelen in het binnenste van de bloem. Na 10 dagen kruipt hij weer naar buiten en laat zich op de grond vallen. Nu dienen mieren van het soort Myrmica (bijvoorbeeld de bossteekmier) de rups op te pakken en mee te nemen naar hun nest. De rups scheidt een zoete stof af waar de mieren dol op zijn en in ruil daarvoor beschermen de mieren de rups en voeden het met mierenlarven en –eitjes en met prooien van de mieren. In het begin van de volgende zomer verpopt hij zich en na 3 weken, begin juli, komen de eerste vlinders uit de pop en verlaten zo snel mogelijk het mierennest waarna het hele verhaal weer van voor af aan kan beginnen.