21 maart om 20.00 uur in de kerk in Gorssel. De lezing wordt georganiseerd door Marke Gorsselse Heide.

De inwoners in Gorssel en omgeving hechten veel waarde aan de natuur en het landschap. Ze vinden het ook belangrijk dat de boeren kunnen blijven. De natuur staat onder druk en de boeren staan onder druk. In de lezingen van deze avond gaat het om de zoektocht hoe we natuur en landbouw met elkaar kunnen verbinden. Boeren zijn bezig met meer biodiversiteit, landgoedeigenaren en buitenlui doen hetzelfde op hun terreinen, de gemeente is er mee bezig met zijn berm- en bosbeheer. Hoe zouden we in ons gebied natuur, agrarische natuur, weiden, akkers en tuinen kunnen verbinden. Gerrit-Jan van Herwaarden zal vertellen over zijn ervaringen met het “Aanvalsplan Landschap”. Een verhaal over de verbinding tussen natuurgebieden in agrarisch cultuurlandschap via landschapselementen (groen-blauwe dooradering). Zwier van der Vegte zal vertellen over dertig jaar ervaringen met kringlooplandbouw. Er komt een stortvloed van uitdagingen op boeren af. De Marke heeft over een periode van 30 jaar een rijke set aan data en ervaringen over alle facetten van kringlooplandbouw (technisch, economisch, milieukundig). Verhalen niet alleen over idealen, maar vooral over de praktijk van mogelijkheden en belemmeringen om natuur en landbouw met elkaar te verbinden en het realiseren van gezonde verdienmodellen voor boeren.

Gerrit-Jan van Herwaarden is Senior beleidsmedewerker Landschap bij Landschappen NL, de koepelorganisatie van de provinciale Landschappen en Landschapsbeheerorganisaties, waaronder Geldersch Landschap & Kasteelen en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Doel van de Landschapsorganisaties is het Nederlandse landschap, natuur en cultuurhistorisch erfgoed te beschermen, beheren en ontwikkelen.

Zwier van der Vegte is Project Manager bij Agro-innovatiecentrum De Marke. De Marke is een onderzoeklocatie van Wageningen Universiteit in het Gelderse Hengelo. Ze zet zich in voor een schone en rendabele melkveehouderij op zandgronden. Er wordt samen met boeren en diverse andere partijen gewerkt aan vier onderzoeksprogramma’s: circulariteit, natuurinclusieve landbouw, klimaatneutrale landbouw en precisielandbouw. Al drie decennia lang staat de cyclus van koe, mest, bodem en gewas centraal, wat een rijke database aan data en ervaring oplevert. Hun aanpak legt de nadruk op het holistisch onderzoeken van deze cyclus en zijn componenten, die als basis dienen voor innovatieve praktische oplossingen. Hiermee draagt De Marke actief bij aan het aanpakken van de prangende maatschappelijke uitdagingen waar de agrarische sector voor staat.

Marke Gorsselse Heide bestaat 15 jaar. In die periode is de Gorsselse Heide van militair oefenterrein weer omgevormd naar een natte heide. Het beheer doen we in de geest van de oude marke gedachte: samen met boeren en vrijwilligers doen we het beheer van het natuurgebied. De heide is onderdeel van een historisch, kleinschalig cultuurlandschap. Voor het robuuster maken van de natuur van Gorsselse heide is verbinding met het omringende landschap een voorwaarde. In het kader van haar vijftienjarig bestaan organiseert de Marke in 2024 een lezingencyclus over de ontwikkelingen in het ons omringende landschap. Sprekers zullen vanuit verschillende perspectieven ingaan op de vraag: Wat is van landschappelijke waarde in ons oude markegebied en welke uitdagingen er liggen voor herstel van het landschap. In de lezing van 21 maart staat het verbinden van natuur en landbouw centraal.

De lezing is op 21 maart om 20.00 uur in de kerk in Gorssel, Hoofdstraat 31, 7213 CP Gorssel. Inloop vanaf 19.30 uur. Toegang gratis